วันเสาร์ที่4มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่4มิถุนายน 2565
ทำบุญทอดผ้าป่า 2,565 กอง
เพื่อเป็นกองทุนในการเผยแผ่ธรรม
ของพระสงฆ์สามเณรในโครงการต่อไป

ถวายชุดแม่ชี1จำนวน100ชุด

ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดนาดูนพัฒนาราม ต.นาดูน
อ. นาดูน จ.มหาสารคาม

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้แทน
เจ้าภาพถวายภัตตาหารและถวายผ้าป่า
จากปัจจัยของญาติโยมในทิศทั้งสี่
หากเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาปรารถนาความสุขความเจริญหรือปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม
ขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

พระสงฆ์ทั้งหมดกล่าวสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าขวนขวายในบุญกิริยา10 ถวายมหาสังฆทานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ