วันเสาร์ที่31ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่31ตุลาคม 2563
ทอดจุลกฐินถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ณ.วัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
————————————————-
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ข้าพเจ้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดไตรมาส 

เป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมตลอด1เดือนในเทศกาลทอดกฐินทาน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและสิ้นสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย ท่านจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ขออำนาจแห่งทานศีลภาวนาที่ทำไว้ดีแล้วของท่านทั้งหลายจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเจริญด้วยสติปัญญา มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขัดสนเพื่อทำนุบำรุงบิดามารดาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ขอให้ข้าพเจ้าความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ