วันเสาร์ที่3กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่3กรกฎาคม 2564

ทำบุญถวายที่ดินสร้างวัดป่า3ไร่
ทำบุญถวายศาลา ร่วมถวายพระประทาน
ทำบุญถวายแผ่นพื้นปูศาลา450ตารางเมตร
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ อุยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานพระสงฆ์วัดดงก้าวกัลยาราม
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายสังฆทานพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมวัดป่านาดี อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..