วันเสาร์ที่21พฤษภาคม 2565

วันเสาร์ที่21พฤษภาคม 2565

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์อาคารหอฉันท์
โครงการพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
สำนักปฏิบัติธรรม วิโรจนาราม งุยเตาอูกัมมัฏฐาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดประสิทธิสังวร ต.คำบ่อ
อ. วาริชภูมิ จ.สกลนคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ