วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน 2566
ถวายปัจจัย108,656ร่วมสมทบทอดกฐินสามัคคีวัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ยอดกฐิน
จำนวน 951,460.75 บาท

ถวายปัจจัย50,000บาทพระโสภณรัตนาภรณ์ (ไพศาล กิตฺติภทฺโท) ร่วมสมทบทอดกฐินสามัคคีวันที่25พฤศจิกายน 2566

โอนปัจจัย50,000บาทร่วมสมทบทอดกฐิน
สามัคคีสร้างพระอุโบสถ วัดป่าประกาศสามัคคีธรรม จ.อุบลราชธานี

ถวายทุน41,500พระนิสิตปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โอนปัจจัย30,000บาทร่วมสมทบทอดกฐินสามัคคีวัดน้ำโจนเหนือ จ.พิจิตร

ตั้งโรงทานงานจังหวัดศรีสะเกษวันที่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ