วันเสาร์ที่18ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่18ธันวาคม 2564
ทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ