วันเสาร์ที่12สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่12สิงหาคม 2566
……………………………………..
เป็นผู้แทนเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่ที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์
ทอดผ้าป่าสาธารณะกุศลน้อมถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ทำพิธีมอบใบประกาศแม่ดีเด่นปี2566
มอบทุนการศึกษานักเรียน18โรงเรียน
มอบเงินสร้างที่พักเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มอบถุงปันสุขจำนวน1,224ถุง
และไข่ไก่จำนวน1,000แผง
ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2566
เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
…………………………………………………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรโครงการ
ฝึกอบรมการทรงจำ ภิกขุปาฏิโมกข์
ถวายภัตตาหารแก่สามเณร”
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่สำนักปฏิบัติธรรม
วิโรจนารามงุยเตาอูกัมมัฏฐาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
—————————————————-
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ