วันเสาร์ที่11เมษายน 2563

วันเสาร์ที่11เมษายน 2563


ส่งข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสงกรานต์ 2563

รายชื่อวัดที่ส่งของแล้ว
: หลวงพ่อทองใบ วัดนาหลวง อุดรธานี

: พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนิสิต400-500รูป

: พระอาจารย์สมเกียรติ วัดดอนตะโหนด สิงห์บุรี

: พระครูปลัดเอกพันสิริวัณณเมธี
วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น

: พระสิทธิวรนายก เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน นครนายก
ถวายพระ40วัด

: พระอธิการสมบัติ ทองกุล(สัมปัตติธารโก) วัดป่าพันลำ บึงกาฬ

: พระครูเกษมธรรมสุนทร
วัดถ้ำเทพนิมิตร ขอนแก่น ถวายพระ10วัด

: พระธนิสร วรสทฺโธ
วัดนิโรธพิมพาราม อุดรธานี

: พระสุกฤตา เทวธมฺโม
ธรรมสถานลานธรรมจักร กาฬสินธุ์

: พระครูปริยัตพรหมคุณ
วัดกลางพรหมนคร สิงห์บุรี

: พระอาจารย์จรัญ อนังฺคโน
อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ
: วัดศรีมงคล ศรีสะเกษ
: วัดบ้านโจดนาห่อม ศรีสะเกษ
: วัดบ้านเดื่อ ศรีสะเกษ
: วัดบ้านโพธิ์ ศรีสะเกษ
: วัดบ้านแคน ศรีสะเกษ
: วัดบ้านแต้ ศรีสะเกษ
: วัดบ้านมะหลี่ ศรีสะเกษ
: วัดบ้านเกิ้ง ศรีสะเกษ
: วัดบ้านสงยาง ศรีสะเกษ
: วัดบ้านหนองบัวดง ศรีสะเกษ
: วัดบ้านเมืองเก่า ศรีสะเกษ
: วัดบ้านซ่ง ศรีสะเกษ

: ธรรมสถานกัลยานุสรณ์ ร้อยเอ็ด

: หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหายธรรม อุดรธานี

: หลวงพ่อวันชัย วิจิตฺโต วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (วัดภูสังโฆ) อุดรธานี

: หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

: หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) อุดรธานี

: พระอาจารย์อุทาน จารุธัมโม วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์(ภูผาแดง) อุดรธานี

: หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี

:หลวงปู่สม ขันติโก วัดป่าโพธิ์ชัยญาณสัมปันโน อุดรธานี

: หลวงพ่อดำริ ปัญญาสาโร วัดป่าโพธิ์ชัย(หนองน้ำเค็ม) อุดรธานี

: หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดถ้ำพระเทพนิมิต(ถ้ำตาลเลียน)อุดรธานี

: หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าราษฎร์สงเคราะห์(วัดป่าหนองแซง)อุดรธานี

:หลวงพ่อจำรัส คุโณภาโส (ส่งแม่ชีจิต) วัดถ้ำกกดู่ อุดรธานี

: หลวงปู่บุญโสม สมาธิวิริโย วัดป่าพัฒนาธรรม อุดรธานี

: หลวงพ่อสว่าง สีลภัทโท วัดทุ่งห้วยทราย(วัดป่าภูหัน) อุดรธานี

: หลวงพ่อเด่น อภิปุญฺโญ วัดพระพุทธบาทบัวขาว อุดรธานี

: หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อุดรธานี

: หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อุดรธานี

: หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม อุดรธานี

: หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วัดป่าหนองแวง อุดรธานี

: หลวงพ่อวิโรจน์ ฉันทกโร วัดป่าภูวังงาม อุดรธานี

: พระอาจารย์ประเทือง จักกธัมโม วัดป่าธรรมประดิษฐ์ อุดรธานี

: พระอาจารย์พรหม กิตฺติวัณโณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล อุดรธานี

: พระอาจารย์รัฐวีร์(พระอ.กอไผ่) ฐิตวีโร วัดป่ากกสะทอน อุดรธานี

: หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

: หลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี

: หลวงปู่สมัย ธัมมโฆสโก วัดบุญญานุสรณ์ อุดรธานี

: หลวงพ่อสุนทร ฐิติโก วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์(ภูหินร้อยก้อน) อุดรธานี

: พระอาจารย์สมพงษ์ อุปสโม วัดป่าถ้ำเพียอินทร์(ภูฝอยลม) อุดรธานี

: หลวงพ่อบัวทอง อัตตทันโต วัดป่าเหล่าหลวง(วัดอรัญญวิเวก) อุดรธานี

: หลวงพ่อทองมาย อริโย วัดป่ากลางทุ่ง อุดรธานี

: หลวงพ่อสำเนียง สิริจันโท วัดประสิทธิ

ธรรม(วัดหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ) อุดรธานี

: หลวงพ่อวสันต์ สันตมโน วัดป่าหนองหัวหมู อุดรธานี

: หลวงพ่อบรรจง กุศลจิตฺโต วัดตูมทองวนาราม อุดรธานี

: พระอาจารย์พิพัฒน์(พอ.แบ) ธัมมธโร วัดป่าหลวงตาพระมหาบัว(โคกหนองแดง) อุดรธานี

: หลวงปู่ถาด สีลสุทฺโธ วัดป่าคีรีวันเทพสถิตย์(วัดถ้ำม่วง) อุดรธานี

: หลวงพ่อคำไม ปัญญาวุฑฺโฒ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

: หลวงพ่อสนอง ชินวังโส วัดดอนบ้านเทือน อุดรธานี

: หลวงพ่อสังคม(พระอ.ท่อน) ปัญญาสาคร วัดป่าสาระวารี อุดรธานี

: หลวงปู่สีใส อุตฺตโม วัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง อุดรธานี

: พระอาจารย์สุขสันต์ จิตฺตสันโต วัดป่าดงมะกรูด อุดรธานี

: พระครูอดุลธรรมโกศล วัดป่าโนนทอง อุดรธานี

: หลวงพ่อไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้ออุดรธานี

: พระอาจารย์กุศล พุทฺธสโร วัดดอยเทพนิมิต(ถ้ำเกีย) อุดรธานี

: หลวงพ่อทองใส ปัญญาวโร วัดถ้ำใหญ่พรหมวิหาร อุดรธานี

: หลวงพ่อถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮอุดรธานี

: หลวงปู่เจริญ อมโร วัดป่าภูวังทองอุดรธานี

: หลวงปู่คำบุ สีลคุโณ วัดมหาธาตุเจดีย์อุดรธานี

: หลวงพ่อสมคิด อจโล สำนักสงฆ์ภูกุ้มข้าว อุดรธานี

: หลวงพ่อบุญมี สุมังคโล วัดป่าท่าโสม(ภูนาหลาว) อุดรธานี

: หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่(บน) อุดรธานี

: วัดป่าบ้านขาว อุดรธานี

: วัดป่ารวมธรรม อุดรธานี

: วัดป่านาคำ(หลวงปู่หนูหยาด วิริโย) บ้านนาคำ อุดรธานี

: วัดป่านาคูณ(วัดหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อุดรธานี

: วัดป่าหนองกอง(วัดหลวงปู่เพียร วิริโย) อุดรธานี

: วัดป่าสารไพรวัลย์(วัดหลวงปู่พั่ว เนติโก)อุดรธานี

: วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ(วัดหลวงปู่ศรี โกวิโท) อุดรธานี

: วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี

: วัดป่าไพรรัตนวณาราม(วัดหลวงปู่ประไพร) อุดรธานี

: หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม สกลนคร

: หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร(วัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร)สกลนคร

: หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร

: หลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง สกลนคร

: หลวงปู่สอน ชีวสุทฺโธ วัดป่าบ้านปลวกสกลนคร

: หลวงพ่อเติมศักดิ์ ยุตฺตธัมโม วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร

: หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร

: พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต วัดฐิติธรรมาราม(วัดเหวลึก) สกลนคร

: หลวงพ่อเสถียร ปริสุทโธ วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย(วัดป่าหนองไผ่)สกลนคร

: หลวงพ่อทับ ธัมมปทีโป วัดป่าแก้วชุมพล(วัดหลวงปู่อุ่นหล้า)สกลนคร

: หลวงพ่อบุญหลาย อัคคธัมโม วัดถ้ำภูมิดล สกลนคร

: หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ วัดป่าภูมิพิทักษ์ สกลนคร

: หลวงพ่ออัศวิน วรญาโณ วัดป่าธรรมมิการาม บ้านบึงโน สกลนคร

: หลวงพ่อชดี ธัมมวโร วัดตาลนิมิตร สกลนคร

: วัดประสิทธิ์สามัคคี สกลนคร

: หลวงพ่อกองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน บ้านหนองพะเนาว์ สกลนคร

: หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์สกลนคร

: หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

: วัดดอยธรรมเจดีย์(วัดหลวงปู่แบน ธนากโร) สกลนคร

: หลวงปู่ก้าน จิตฺตธัมโม วัดถ้ำเป็ดสกลนคร

: หลวงปู่หลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง สกลนคร

: หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร วัดป่าศรีวิลัย บ้านชัยชนะ สกลนคร

: หลวงพ่อเสือ กันตสีโล วัดป่าสีลารัตน์ สกลนคร

: หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ วัดป่าภูตะคาม สกลนคร

: หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม สกลนคร

: หลวงพ่อบุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าพุทธอุทยานภูล้อมข้าววนาราม สกลนคร

: วัดเจติยานุสรณ์ สกลนคร

: หลวงปู่แหวน ทยาลุโก วัดป่าหนองนกกด สกลนคร

: พระอาจารย์ชัยอารีย์ สุธีโร วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง สกลนคร

: หลวงปู่เดช ฌานรโต วัดป่าหนองปลิง สกลนคร

: หลวงพ่อพยุง ชวนปัญโญ วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร

: พระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ วัดท่าวังหิน สกลนคร

: หลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดป่าศิริดำรงวนาราม สกลนคร

: พระวิทยากรบัวพรหม วัดถ้ำขาม(วัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) สกลนคร

:พระอาจารย์จรัส จันทวังโส วัดป่าจันทรังษี สกลนคร

: วัดถ้ำโพรง สกลนคร

: หลวงพ่อโสภา(พระอ.จ๋อย) อนุตฺตโร วัดป่าบ้านค้อใหญ่ สกลนคร

: หลวงปู่สุธมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม สกลนคร

: หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าแก้วเจริญธรรม สกลนคร

: วัดป่าสุทธาวาส(วัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)สกลนคร

: หลวงปู่ประนอม วิริโย วัดศรีโพนเมือง สกลนคร

: หลวงปู่หนูเมย สิริธโร วัดป่าอุดมสังฆกิจ สกลนคร

: หลวงปู่เฉลิม อภิวัณโณ วัดป่ามหาวัน สกลนคร

: หลวงปู่ปรีดา ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ

: หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม บึงกาฬ

: หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม บึงกาฬ

: หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว บ้านถ้ำพระ บึงกาฬ

: หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดป่าถ้ำบูชา บึงกาฬ

: หลวงพ่อพวน ชุตินธโร วัดป่าเนินแสงทอง บึงกาฬ

: หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)บึงกาฬ

: วัดป่าคีรีวงศ์(ภูสิงห์)บึงกาฬ

: หลวงพ่อบุญโลม ธัมมวุฑโฒ วัดป่าดานศรีสำราญ บึงกาฬ

: วัดป่าไชยมงคล อุดรธานี

: แม่ชีบัญจรัตน์ กุลศรีศิริภาส

วัดป่าเขาพลาญเพชร ศรีสะเกษ

ตั้งนะโม3จบ
สมาทานศีล5
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสาร พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวสารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญแก่ครอบครัวของข้าพเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นเทอญ

ทำบุญถวายสังฆทานแก่ครูบาอาจารย์ที่
เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานในครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นปฎิบัติบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ขออำนาจแห่งสังฆทานนี้จงปัดเป่าภัยจากโรคร้ายให้ผ่านพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ

กล่าวคำถวายออกเสียงนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ