วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์ไทยที่เดินธุดงค์ในดินแดนพุทธภูมิคณะวัดดอยเทพนิมิตร จ.เชียงราย18,000 บาท คณะที่สองวัดป่ามะไฟ จ.ศรีสะเกษ 12,000 บาท รวมพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา 250 รูปคน

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

ถวายปัจจัยค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์ไทยที่เดินธุดงค์ในดินแดนพุทธภูมิคณะวัดดอยเทพนิมิตร จ.เชียงราย18,000 บาท
คณะที่สองวัดป่ามะไฟ จ.ศรีสะเกษ 12,000 บาท รวมพระสงฆ์
อุบาสก อุบาสิกา 250 รูปคน

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญก่อนเดินทางของคณะสงฆ์จากทิศทั้งสี่ได้มีเป้าหมายเดินธุดงค์ถวายเป็นพุทธบูชา
คณะญาติโยมมีศรัทธาถวายกุฎิเคลื่อนที่เพื่อพักอาศัยในยามค่ำ วันนี้มาพบทั้งสองคณะ ขออนุโมทนากับทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม
สาธุ สาธุ สาธุ

วันนี้ได้ถวายผ้าไตรห่มพระพุทธเมตตาที่เจดีย์พุทธคยา
ให้ทานตรวจนำ้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นในกุศลผลบุญ
ขอให้บุญบริสุทธิ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาอาชีพและมีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาสติ
สัมมาสมาธิมีอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในตลอดกาลและนานเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ