วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
_______________________________

..ท่านที่ร่วมบุญมา..
กล่าวตามนี้ออกเสียงด้วยนะคะ

ข้าแต่พระรัตนตรัย ด้วยการประพฤติปฏิบัติทั้งภายใน และภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง

ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์
ญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานะปัจจัตโยโหตุ

..สมาทานศีล ๕..

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

: ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
: อทินนาทาณา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
: กาเมสุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
: มุสาวาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
: สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาธิยามิ

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ
(3 ครั้ง)

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิสะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวร พร้อมด้วยบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล
————————————

ข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญ รวบรวมปัจจัย
ที่เจ้าภาพร่วมบุญมา ทุกบาท ทุกสตางค์ เป็นตัวแทนนำถวาย

: วัดดงก้าวกัลยาราม ศรีสะเกษ
: อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ
: วัดศรีมงคล ศรีสะเกษ
: วัดป่านาดี ศรีสะเกษ
: วัดบ้านแต้ ศรีสะเกษ
: วัดนาโพธิ์ ศรีสะเกษ
: วัดเดื่อ ศรีสะเกษ
: วัดบ้านโจด ศรีสะเกษ
: วัดบ้านแคนใหญ่ ศรีสะเกษ
: วัดป่าดงบก ตำบลน้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
: วัดสวนป่ากตัญญุตาราม ร้อยเอ็ด
: วัดบ้านเกิ้ง ศรีสะเกษ
: วัดสงยาง ศรีสะเกษ
: วัดโจดม่วง ศรีสะเกษ
: วัดบ้านมะฟัก ศรีสะเกษ
: วัดใต้ ราษีไศล ศรีสะเกษ
: วัดดอนบ่อ ศรีสะเกษ
: วัดหนองผือ ร้อยเอ็ด
: วัดคำแดง ร้อยเอ็ด
: วัดหนองเหล็ก ร้อยเอ็ด
: วัดไตรภูมิ ร้อยเอ็ด
: วัดป่าเทพมงคลวนาราม บ้านดอนแฮด ร้อยเอ็ด

..รวมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร วันละ 600 รูป(คน)
————————————

น้อมถวายทาน ศีล ภาวนา เป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ขออุทิศถวายแก่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ พี่น้องสายเลือดเดียวกัน
ตลอดทั้งลูกหลานบริวาร เพื่อนสนิทมิตรสหาย จงมีส่วนแห่งบุญทานทาน

ขอบุญนี้จงเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาน เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่เจ้าทาง รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย หมู เป็ด ไก่ ช้าง ม้า วัว ควาย กุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม พืชพรรณ ธัญญาหาร ตลอดถึงสรรพสัตว์ให้มหาสมุทรทั้งสี่ ให้มีส่วนในบุญ

ขอแผ่เมตตานำอุทิศให้เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสโรคระบาดทั้งหลายจงมีส่วนในบุญอย่าได้มีเวรอย่าได้มีกรรมต่อกัน

ขอแผ่เมตตานำอุทิศให้ยารักษาโรคในคน ยารักษาโรคในสัตว์ทุกชนิด จงมีส่วน
ในบุญ

ขอแผ่เมตตานำอุทิศให้พยัญชนะตัวอักษร ตัวเลข ทุกภาษาในโลกนี้

ขอแผ่เมตตานำอุทิศให้ธนบัติเงินตราทุกสกุลในโลกนี้จงมีส่วนในมหากุศลมหาสังฆทานเป็นอัศจรรย์

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นที่รักของ
มนุษย์และเทวดา มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
————————————
..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..
————————————
https://lin.ee/pLDk8kF
: แอดมิน..ตอบไลน์ไม่ทัน..ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะ