วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 วันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันวิสาขบูชา

……………………………………………………..
มอบผัดหมี่200ห่อ ข้าวน้ำพริกตาแดง
ปลาทอด200ห่อ ขนมบัวลอย200ห่อ
ร่วมทำบุญเบิกเนตรพระปางห้ามญาติ
ณ.เทศบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร

มอบข้าวน้ำพริกตาแดง ปลาทอดจำนวน500ห่อ
มอบให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล
ณ.โรงพยาบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร
เนื่องในวันวิสาขบูชาและถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม จ.สกลนคร

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
น้อมกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยพุทธังอนันตตัง
ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง
บุญกุศลอันประเสริฐนี้
ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายแก่บิดามารดา ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ อุปฌาชย์ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายแก่พระราชามหากษัติย์ที่สืบสานพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าขอน้อมนำส่งอุทิศให้แก่พญาครุฑในธนบัติเงินตราสกุลเงินไทยที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย
น้อมนำส่งอุทิศให้พญาครุฑในโฉนดที่ดิน
จงมีส่วนในกุศลอันประเสริฐ ข้าพเจ้าอยากซื้อขอให้ได้ซื้อ อยากขายขอให้ได้ขายเป็นอัศจรรย์

ข้าพเจ้าขอน้อมนำส่งให้กุ้งหอยปูปลาหมูเป็ดไก่ช้างม้าวัวควาย ที่เคยดูดดื่มกินหรือเคยเลี้ยงชีพด้วยสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ท่านพึงมีส่วนในบุญกุศล และอย่าได้มีเวรต่อกัน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายปฏิบัติบูชาถวายแก่แม่พระธรณี
แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ พระอินพระพรหม พระยม
พระกาฬ ท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่ เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราช เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุป รุกขเทวดา นางไม้ เจ้าป่า
เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าไร่ เจ้านา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออาราธนาเทวานุภาพแห่งเทวดาทั้งจักรวาลจงมาร่วมอนุโมทนาและมีส่วนในกุศลอันประเสริฐ

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่พญัชนะตัวอักษรและตัวเลขทุกภาษาทุกประเทศในโลกนี้ ตลอดทั้งอาชีพ และอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดให้มีส่วนในกุศล
ทั้งหมดทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่จิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นในสรรพสิ่ง สรรพสัตว์
สรรพวิญญานสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย สัตว์นรกสัตว์ในอบายทุกภพทุกภูมิ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องในชาติต่างๆ
ขอให้กุศลทั้งหมดทั้งมวลจงเกื้อกูลให้จิตเหล่านั้นทั้งหลายจงหลุดพ้นหากมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้น
ด้วยกุศลนี้
……………………………………………………..
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น

ขออิฐผลที่ข้าพเจ้าปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์ เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ และเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว

ขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยปัญญา
รู้เท่าทุกข์ในใจ มีชัยชนะในตนด้วยเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ วิสาขบูชา
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ