วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

: ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

:มอบน้ำดื่ม4,800ขวดเข้าโรงทานอาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว
จ.นนทบุรี

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
สัจจะเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..