วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ทอดผ้าป่าสร้างพระใหญ่ปางนาคปรก
วัดหนองเหล็กใหญ่
ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
จำนวน75รูป ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระธุดงค์300รูป
โครงการจาริก
อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา
ศรีสะเกษ
ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายภัตตาหาร
แต่ละวันมีเจ้าภาพหลักและ

เจ้าภาพจากทิศทั้งสี่ที่ร่วมบุญในทุกๆวัน

ข้าพเจ้าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่
พระธุงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ด้วย
ความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
บุญใดกุศลใดที่พระสงฆ์จาริกธุดงค์จนเกิดคุณวิเศษ
ขอคุณวิเศษนั้นจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า
ในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาด้วยเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ