วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566
…………………………………………………..
: ช่วงเช้าเวลา 09.00 น.
: ณ.บริเวณหน้าลานพระปรางค์
วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพ
: บรวงสรวงถวายเครื่องสักการะ น้อมถวายปัจจัย
: น้อมถวายผ้าห่มพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
: น้อมถวายเสียงสวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตร
: น้อมถวายผ้าห่มพระปรางค์
: น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
: น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเดือนพรรษากาล ด้วยกายวาจาใจ

: ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.
: ณ อาคารพุทธชินวงศ์สภา หลังพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพ
: ถวายอังสะ 80 ตัว แก่พระสงฆ์วัดบางไผ่พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

: แสดงธรรมทาน แก่ญาติโยมผู้มีความทุกข์ ด้วยพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
: ถวายปัจจัยครั้งที่สอง แก่เจ้าคุณ เจ้าอาวาส พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี )
: สวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา เจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตา

..ตั้งจิตเป็นมหากุศล..
กราบครั้งที่ 1..พุทโธเมนาโถ
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่ 2..ธัมโมเมนาโถ
พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
กราบครั้งที่ 3..สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

น้อมกราบอาราธนาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ
………………………………………………….
..ประกาศตนขอพระราชทานอภัยโทษ..

ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทย สัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา เกิดในแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใด หากข้าพระพุทธเจ้า หรือบิดามารดาปู่ย่าตายายของข้าพระพุทธเจ้า เคยมีกรรมล่วงเกินพระองค์ด้วยความไม่รู้ ขอพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9

จงได้โปรดพระราชทานอภัยโทษ อภัยทาน ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นไทยในการดำรงค์ชีวิตอยู่ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10

น้อมถวายกุศลทั้งหมดทั้งมวลเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินราชวงค์จักรี

..ตั้งสัจจะ..
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายสัจจะสรรญเสริญพระบารมี พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 จะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์

ทั้งหมดยืนตรงเปล่งเสียงสรรญเสริญพระบารมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
…………………………………………………….

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ