วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ถวายข้าวมันไก่500จาน ข้าวเหนียวมะม่วง 500ชุดในงานเทศน์มหาชาติ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ถวายข้าวมันไก่500จาน ข้าวเหนียวมะม่วง 500ชุดในงานเทศน์มหาชาติ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ