วันอาทิตย์ที่5มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่5มิถุนายน 2565
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายพระพุทธรูป
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมห่มผ้าพระบรมธาตุพระธาตุนาดูน
ณ.พุทธมณฑลพระธาตุนาดูน ต.นาดูน

อ. นาดูน จ.มหาสารคาม

..ปฏิบัติธรรมด้วยการเดิน..ถึงที่หมาย..
..สิ้นสุด..เพื่อเริ่มต้นใหม่..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ