วันอาทิตย์ที่5ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่5ธันวาคม 2564
โครงการจาริกธุดงค์อุทยานธรรมดงยางเดินธุดงค์ถึงวัดไพรพัฒนา
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
แด่หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา
และถวายเป็นพระราชกุศลน้อมอุทิศแด่
พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติตลอดหนึ่งคืน
…………………
วันจันทร์ที่6ธันวาคม 2564
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างเจดีย์ สร้างห้องน้ำ
ซ่อมแซมเสนาสนะจำนวน10วัด
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรจำนวน1,500รูป/คน
ณ.วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สรวง)
……………………..
ตั้งนะโม3จบ
ข้าพเจ้ามีโอกาสถวายอาหารบิณฑบาตร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ด้วยความเคารพศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เพื่อประโยชน์ในภพนี้และภพหน้า

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศกุศลผลบุญให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตและล่วงลับไปแล้ว

หากบิดามารดาปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าเคยมีหนี้เวรหนี้กรรมกับสรรพสัตว์กุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายหากเคยเบียดเบียนเคยค้าเคยขาย
หรือกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อใช้แรงงาน
ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานขออุทิศบุญกุศล
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญแก่แม่พระธรณี
แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระสยามเทวาธิราช พระคลังมหาสมบัติ พพญาครุฑ พญานาค คนธรรพ์ นาคา อนันตนาคราช
พญานาค พญางู ปู่ฤษีทั้ง108พระองค์
ปู่อินตา ครูยาหมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า
เจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าได้พักพังอาศัยและทำมาหากิน
รุกขเทวดานางไม้ไม่มีประมาณ
สรรพสิ่ง สรรพสัตว์ สรรพวิญญานทั้งหลายจงรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าน้อมถวาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งบุญให้เปรตอสูรกายสัตว์นรกและสัตว์ในอบายภูมิทุกภพทุกภูมิจงรับบุญที่ข้าพเจ้านำส่งให้
มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นด้วยบุญนี้
………………..
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
กุศลใดที่ท่านจาริกธุดงค์วัตร
เพื่อขัดเกลากิเลสตลอดเส้นทาง
ขอให้ข้าพเจ้ามีสติมีปัญญาในกุศลธรรม
ของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ