วันอาทิตย์ที่25ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่25ตุลาคม 2563
เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

ทอดกฐินวัดหนองขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 
 ณ.วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน
จ.สิงหบุรี
——————————-
ข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัย ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นทานงานกฐินถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

น้อมถวายทานธนบัตร และมหาผลนาๆ
เป็นเครื่องปลื้มยังศรัทธาให้เจริญแก่ผู้มีปัญญาได้พิจารณา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ผู้ร่วมบุญทานจงเจริญด้วยพรอันประเสริฐ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติทุกประการ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 
สรณอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–