วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน
วางศิลาฤกษอาคารหอประชุม
โรงเรียนคลีกลิ้ง ต.คลีกลิ้ง
 อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
โครงการท่องจำพระปาฎิโมกข์
เจริญสติศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
สวดท่องจำพระปาฎิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร 
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ถวายโรงเย็นจำนวน1 โลงณ.วัดป่าพญาขอม 
ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
พระธรรมวินัยที่ท่านเจริญสติเจริญปัญญา
จนเกิดความเชี่ยวชาญแตกฉานแล้วใน
พระธรรมวินัยและทุกพยัญชนะตัวอักษรทุกเสียง 
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า

น้อมกราบอนุโมทนาทุกความเพียร
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ