วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 2563
เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 
 ณ.อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ร่วมทอดผ้าป่าทุนการศึกษานักเรียน
จำนวน15โรงเรียนในเขตอำเภอศิลาลาด และอำเภอราษีไสศ

ทอดกฐินถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา
สังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญนี้จงส่งให้ข้าพเจ้าสมปรารถนาทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–