วันอาทิตย์ที่16เมษายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่16เมษายน พ.ศ.2566

น้อมถวายผ้าไตรจำนวน100ไตร
ญาติโยมจากทิศทั้งสี่โอนปัจจัยร่วมบุญจำนวน70,000กว่าบาท
น้อมถวายพระอาจารย์เพื่อกิจในพระพุทธศาสนา
บำเพ็ญกุศลบังสกุลอุทิศถวายแก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษ บรรพชนครูอุปฌาชย์ อาจารย์ผู้มีพระคุณ
อีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต ทั้งที่เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อ

น้อมกราบอาราธนาเทวานุภาพแห่งเทวดาจงนำข่าวการบำเพ็ญมหากุศลให้แก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าได้รับรู้รับทราบและมีส่วนในมหากุศลในครั้งนี้ มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นด้วยผลแห่งบุญนี้

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร ณ สวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ขอญาติทั้งหลายจงอนุโมทนาในพยัญชนะตัวอักษรทุกๆตัว
ขอให้พยัญชนะทุกตัวอักษรจงมีส่วนในบุญนี้ตรงไปตรงมาด้วยเทอญ

ขอให้เทวดาทุกชั้นทุกภพทุกภูมิ ตลอดถึงท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ทั่วจักรวาลจงมีส่วนในมหากุศลที่ปรากฎในวาระนี้เป็นอัศจรรย์

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

==========================
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ