วันอาทิตย์ที่12ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่12ธันวาคม 2564

น้อมถวายมหาสังฆทานแก่พระนิสิตวันประสาทปริญญาบัตร
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำบำเพ็ญ