วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม 2565
สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ขาพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วยเถิด

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายสังทานภัตตาหารแก่พระสง์สามเณร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตร ถวายผ้าไตร100ไตร
ถวายปัจจัยจากญาติโยมในทิศทั้งสี่ทอดผ้าป่า 761,170 บาท
เนื่องในวันสิ้นสุดโครงการพระสงฆ์สามเณร
จาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ปลูกต้นจำปา

ณ.วัดพุทธสวรรค์ ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ถวายผ้าไตรแก่พระสงฆ์เพื่อนุ่งห่มเข้าพรรษาจำนวน40ไตร
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ