วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562.. ..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562..

..ตักบาตรเทโวโรหณะ..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชา..พระพุธโธ..พระธัมโม..พระสังโฆ..เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า..

..อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้และข้าวต้มลูกโยนพร้อมทั้งบริวารของข้าพเจ้าเหล่านี้..บริสุทธิ์ดีแล้ว..

..ขอน้อมถวายใส่บาตรแก่พระสงฆ์
ผู้อยู่ครบถ้วนไตรมาสพรรษานี้..
..เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ..

..ขอเชิญแม่พระธรณีเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้านิพพานนะปัจจะโยโหตุ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

(ใช้สำหรับอธิษฐานใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนที่อื่นได้ด้วยนะคะ)