วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา โดยวันอัฏฐมีบูชา จะตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน วิสาขะ เดือน 6 ของไทย

ทั้งนี้ยังเป็นวันคล้ายที่พระนางสิริมหามายา 
องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) 

และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน 
หลังตรัสรู้ อีกด้วย
———————
ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ