วันอังคารที่5มกราคม2564

วันอังคารที่5มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

“อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ ชิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา   จนฺโท ปณฺณรโส ยถา”

“สิ่งที่ท่านมุ่งมาตรปรารถนา จงพลันสำเร็จความดำริทั้งปวงจงเต็ม เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญและจงเต็มเหมือนแก้วมณีโชติ ฉะนั้น”

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ