วันอังคารที่26เมษายน 2565

วันอังคารที่26เมษายน 2565
ถวายธรรมมาสน์เทศน์แก่พระสงฆ์
เพื่อแสดงพระธรรมเทศนา
ถวายคำภีร์บาลีภิกขุปาฏิโมกข์
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

: เป็นผู้แทนเจ้าภาพ ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายธรรมมาสน์พระปาติโมกข์
ถวายคำภีร์บาลีภิกขุปาฏิโมกข์
เพื่อสวดพระปาติโมกข์ในวัดพระใหญ่
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

: เป็นผู้แทนเจ้าภาพ ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ