วันอังคารที่19เมษายน 2565

วันอังคารที่19เมษายน 2565

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ณ.สถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยศากยบุตรสามเณรสีหะ
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด ณ.วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด ณ.วัดเขาอิติสุคโต
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด ณ.วัดใหญ่คลายคีรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ