วันอังคารที่19มกราคม

วันอังคารที่19มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เข้าปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้สรรพวิญญาน
ณ.ป่าช้า ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายทุนการศึกษาประจำปี2564
แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ถวายความอุปถัมภ์แก่พระนิสิตและแม่ชีตลอดถึงนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นเวลา18ปีเต็ม

ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตอนุโมทนาบุญเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ