วันอังคารที่13ตุลาคม2563

วันอังคารที่13ตุลาคม2563
ร่วมพิธีสวดทักษิณานุปทาน
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทำบุญทอดผ้าป่าทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในจังหวัดศรีสะเกษ 9โรงเรียน

ทำอาหารผัดไทย ผัดหมี่กระทิ หอยทอด
ก๋วยเตียว มอบให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย จำนวน11โรงพยาบาล รวม8,000 กล่อง

โรงพยาบาลอำเภอศิลาลาด
โรงพยาบาลอำเภอราษีไศล
โรงพยาบาลอำเภอค้อวัง
โรงพยาบาลอำเภอมหาชนะชัย
โรงพยาบาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลอำเภอพนมไพร
โรงพยาบาลอำเภอหนองฮี
โรงพยาบาลอำเภอโพนทราย
โรงพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลอำเภออุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลอำเภอบึงบูรพ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณรที่เรียนบาลี
 วัดพิกุลทองจ.สิงหบุรี
ถวายนำ้ดื่ม4,800ขวดแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ 
และคณะบ้านเพชรบำเพ็ญ