วันอังคารที่12มกราคม 2564

วันอังคารที่12มกราคม 2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ถวายผ้าไตรบังสกุลอุทิศให้คุณพ่อวิวัฒน์ ศรีรัตนาภิวัฒน์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

……………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ