วันอังคารที่11สิงหาคม 2563..

วันอังคารที่11สิงหาคม 2563..
ถวายน้ำดื่มแก่พระนิสิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน9,600ขวด

ถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน4,800ขวด

ตั้งโรงทานงานทำบุญมหาสังฆทานและรำลึกบูรพาจารย์ ณ.วัดบ้านโนน ต.แข้
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและญาติโยมจำนวน1,000รูปคน
เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1,500ชาม เฉาก้วย2,000 แก้ว น้ำสตอเบอรี่ชีดเค็กถวายพระสามเณร100แก้ว ข้าวเหนียว
แหนมทอด500กล่อง

———————————
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ข้าวต้มกุ๊ย
: ผัดผักบุ้ง 
: ยำไข่เค็ม 
: ยำกุ้งแห้ง 
: ไข่เจียว 
: ปลาจิ้งจังทอด
: ปลาผัดขิง
: ต้มจืดเยื่อไผ่
: ผัดฟักทอง 
: แกงขี้เหล็ก
: น้ำพริกตาแดง
: ซีซาร์สลัด
: ขนม ลูกชิ้น ข้าวเหนียวกลอย บราวนี่ 
: ผลไม้ แก้วมังกร กล้วยน้ำหว้า 

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: แกงส้มชะอมทอดผักหวานกุ้งสด 
: สลัดไข่ต้ม 
: ผัดพริกเหลืองหน่อไม้ไข่ใส่กระเพรา 
: ไส้กรอกอีสานทอด ผักสด 
: ไก่ลวนสมุนไพร 
: ขนม เฉาก๊วย สตอเบอรี่สมูทตี้ 
: ผลไม้ ฝรั่ง องุ่นนอก สับปะรด แตงโม กล้วยหอม 

—————————
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————
นาทีนี้..ใช้บุญห่มใจ
ความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
ทำให้เกิดมหัศจรรย์ และอัศจรรย์เสมอ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ