วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
——————————
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป โต๊ะหม่ พุ่มเพชร
ถวายเป็นบริวารกฐิน ทอดวัดอุทยานธรรมดงยาง
ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน100,000บาทสร้างพระอุโบสถ วัดป่าดงพญาเย็น จ.นครราชสีมา วัดที่21

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน100,000บาท
วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์
กฐินวัดที่22

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน 100,000บาท
สร้างกุฏิสงฆ์ฟวัดวารินทราราม จ.อุบลราชธานี
กฐินวัดที่23

ถวายปัจัยร่วมทอดกฐิน 20,000บาท
สร้างหอระฆัง วัดเสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ
จ.ศรีสะเกษ กฐินวัดที่24

ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน100,000บาท
สร้างกุฏิ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม จ.ร้อยเอ็ด
กฐินวัดที่25

ถวายปัจจัย20,000บาท
ร่วมทอดกฐินสร้างพระอุโบสถ
วัดบ้านบากน้อย อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
พระอาจารย์มานิต กฐินวัดที่26

ถวายปัจจัย20,000บาท
ร่วมทอดกฐินวัดบัวหุ่งธรรมนิมิต
พระอาจารย์ป๋อง กฐินวัดที่27

ถวายปัจจัย20,000บาท
ร่วมทอดกฐินวัดภูเงิน พระมหาชัยฤิทธิ์
กฐินวัดที่28

ถวายปัจจัย20,000บาท
วัดหนองขุมปูน พระอาจารย์พรมมา (หลั่น)
กฐินวัดที่29

ถวายปัจจัย20,000บาท
วัดป่าประทีบธรรม อ.กันทรลักษ์ อ. ไสว
กฐินวัดที่30
———————————
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ