วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่ม 4,800ขวดศูนย์ปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายผ้าไตรจีวรสีหมากแดง ถวายชุดที่สองรวม479 ผืน
วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนม่าร์
เนื่องในงานทอดกฐินวันที่6พฤศจิกายน 2562

ถวายน้ำดื่ม4,800 ขวดสถานปฎิบัติธรรม
ธรรมโมลี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวดวัดโคกอู่ทอง
จ.ปราจีนบุรี

ผลแห่งการถวายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ