วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 50 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบอาหารมื้อกลางวันแก่เจ้าหน้าที่
แพทย์ พยาบาล 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศิลาลาด ศรีสะเกษ
รวม 2,317 กล่อง

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..