วันศุกร์ที่28มกราคม 2565

วันศุกร์ที่28มกราคม 2565
ใส่บาตรเป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน500-600รูป/คน
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.วัดใต้ ต.คง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
จำนวน200-300รูป/คน
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.วัดดงบ้านยาง ต.หมื่นถ่าน
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์
สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ