วันศุกร์ที่18มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่18มีนาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่คณะพระธุดงค์
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีระหว่างเส้นทางธุดงค์สร้างศาลา วัดบ้านสงยาง ต.กุง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์เข้าอบรม
พระธรรมฑูตสายต่างประเทศรุ่นที่28
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ