วันศุกร์ที่15พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่15พฤศจิกายน 2562

ถวายทุนการศึกษาพระนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
รุ่นที่15 เทอมที่2 จำนวนสองรูปเป็นเงิน 72,300 บาท

ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าที่อินเดีย9วัด จำนวน18,000 บาท

ถวายน้ำดื่ม 9,600 ขวดวิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส ต.มหาสวัสดิ์
อ.ศาลายา จ.นครปฐม

ปัจจัยในการสร้างบุญเป็นปัจจัยของแม่ชีส่วนหนึ่ง และของท่านที่ร่วมโอนมาส่วนหนึ่ง
ท่านสามารถตรวจน้ำได้ทุกวัน

บุญใดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ขอบุญนั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ ธนสารสมบัติเทอญ

การดูแลพระนิสิตสาขาวิปัสสนาภาวนา แม่ชีดูแลตั้งแต่รุ่นที่1
ถึงรุ่นที่15 เป็นเวลา15ปีอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ