วันศุกร์ที่15กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่15กรกฎาคม 2565

น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย
สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

เป็นผู้แทน
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี

 1. อุทยานธรรมดงยาง
 2. วัดดงก้าวกัลยาราม
 3. วัดศรีมงคล
 4. วัดบ้านแคน
 5. วัดบ้านโพธิ์
 6. วัดบ้านเดื่อ
 7. วัดบ้านโจดนาห่อม
 8. วัดบ้านโจดม่วง (โพธาราม)
 9. วัดบ้านมะฟัก
 10. วัดบ้านเชือก
 11. วัดบ้านกุง
 12. วัดบ้านเมืองเก่า
 13. วัดบ้านซ่ง
 14. วัดบ้านสงยาง
 15. วัดบ้านเกิ้ง
 16. วัดบ้านแต้
 17. วัดบ้านมะหลี่
 18. วัดป่านาดี
 19. วัดบ้านดอนบ่อ
 20. วัดหนองผือ
 21. วัดบ้านคำแดง
 22. วัดบ้านหนองเหล็ก
 23. สวนป่ากตัญญุตาราม
 24. วัดบ้าน
 25. วัดสามัคคี (ปู่ฉลอง)
 26. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 27. บ้านเพชรบำเพ็ญ
 28. มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ปัจจัยในการถวายภัตตาหาร
ตลอดพรรษากาลจากญาติโยมในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับทราบและอนุโมทนาแผ่เมตตา
ให้ญาติโยมในทิศทั้งสี่เป็นผู้มีความสุข

ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิด

ข้าพเจ้า
น้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญ
มั่นคงแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขอน้อมอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญขอท่านด้วย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ