วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ 2563
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้ว

ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับภัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกจาริกธรรมยาตรา สกลนครถึงพระธาตุนครพนม
และเดินธุดงค์ที่สี่สังเวชนียสถาน อินเดีย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ