วันศุกร์ที่11มีนาคม 2565 ธุดงค์วัตร

วันศุกร์ที่11มีนาคม 2565
ธุดงค์วัตร
–หมายถึงกิจวัตรของการธุดงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต–
วันนี้คณะสงฆ์ออกเดินธุดงค์

เริ่มต้นที่อุทยานธรรมดงยางสู่ภาคตะวันออก

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิต
ถวายภัตตาหารน้ำฉันท์น้ำปานะตลอดเส้นทางธุดงค์
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ