วันศุกร์ที่10ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่10ธันวาคม 2564

น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดดอนตะโหนด
ต.โพธิ์ทะเล อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำบำเพ็ญ