วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน  2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 400-500รูป/คน

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดดอนตะโหนด
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดโครงการอบรมพระธรรมฑูตรุ่นที่27 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..