วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
——————————
เตรียมงานบริวารกฐิน อุทยานธรรมดงยาง
ถวายอิฐแดง41,600ก้อน ถวายต้นไผ่หวาน170ต้น
ผลไม้ ขนุน กล้วย ลำใย แก้วมังกร มะม่วง สัปประรด
มะพร้าว ฟักแก่ ฟักทอง น้ำหนัก2,000กิโลกรัม

โอนปัจจัยถวาย160,000บาทสมทบทอดกฐินจำนวน16วัด
1. วัดไทรทอง จ.ร้อยเอ็ด
2. วัดบ้านหนองเผือ จ.ร้อยเอ็ด
3. วัดหนองสมบูรณ์ จ.ร้อยเอ็ด
4. วัดหนองแคน จ.ร้อยเอ็ด
5. วัดภูจวง จ.อุทัยธานี
6. วัดหนองจอก จ.อุทัยธานี
7. วัดบ้านนาแก จ.ยโสธร
8. วัดป่านาแก จ.ยโสธร
9. วัดลำเซบาย จ.อำนาจเจริญ
10. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชตวัน จ.กาฬสินธิ์
11. ที่พักสงฆ์บ้านโปงบอน จ.ชุมพร
12. วัดบ้านเหล่าข้าว จ.ร้อยเอ็ด
13. ที่พักสงฆ์ดอยแม่โกบี จ.แม่ฮ่องสอน
14. วัดหนองบัวดง จ.ศรีสะเกษ
15. วัดบ้านสงยาง จ.ศรีสะเกษ
16. วัดป่าทรายทอง จ.ยโสธร
โอนปัจจัย16,556บาทร่วมสมทบกฐิน
วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม
———————————
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ