วันวิสาขบูชา

–สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง–การไม่ทำบาปทั้งปวง
–กุสะลัสสูปะสัมปะทา–การทำกุศลให้ถึงพร้อม 
–สะจิตตะปะริโยทะปะนัง–การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ 
–เอตัง พุทธานะสาสะนัง–ธรรม ๓ อย่างนี้ 
เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชา
เพื่อประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์
ตลอดกาลและนานเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ