วันวิสาขบูชา น้อมกราบขอขมาพระรัตนตรัย

วันวิสาขบูชา
น้อมกราบขอขมาพระรัตนตรัย

ณ.วัดไตรสิกขา จ.สกลนคร

น้อมถวายมุทิตาสักการะ
ครบรอบอายุวัฒนมงคล๗๓ปี
พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ

ถวายน้ำปานะแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
และอุบาสก อุบาสิกา

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ