วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๔ ความอัศจรรย์ของพระโพธิสัตว์ขณะอยู่ในพระครรภ์


วันเพ็ญเดือน ๘ พระนางสิริมหามายาได้ถือศีลอุโบสถ ตอนกลางคืนในเวลาใกล้รุ่งได้ประหลาด มหัศจรรย์ ดังนี้

๑.ท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ ได้มายกพระองค์พร้อมกับพระแท่นที่บรรทม ทูลเชิญไปยังป่าหิมพานต์

๒.เหล่าเทพธิดาทั้ง ๔ ได้ทูลเชิญพระนางเสด็จไปสรงน้ำในสระอโนดาต ชำระล้างมลทินแห่งมนุษย์

๓.ทรงผลัดเปลี่ยนอาภรณ์ด้วยผ้าทิพย์ ลูบไล้ด้วยของหอม ทรงประดับด้วยดอกไม้อันเป็นทิพย์

๔. เชิญเสด็จเข้าที่บรรทมบนพระแท่นในวิมานทอง ในภูเขาเงิน ทรงหันศรีษะไปทิศตะวันออก

๕.มีพระยาช้างเผือกชูงวงจับดอกบัวขาวที่เพิ่งแย้มบานจากภูเขาทองด้านทิศตะวันออก ร้องก้องโกญจนาทเดินเข้าไปในวิมาน

๖.ช้างนั้นกระทำประทักษิณาวัตรเวียนพระแท่น ๓ รอบ (เวียนขวา ๓ รอบ) แล้วหายเข้าไปในพระอุทรของพระนางสิริมหามายา

พราหมณ์ประจำราชสำนักทำนายนิมิตฝันนั้น เหล่าพราหมณ์ได้พากันทำนายว่า

“พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ พระองค์จักมีพระราชโอรส พระโอรสนั้นถ้าอยู่ครองราชก็จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ถ้าเสด็จออกบวช จักได้เป็นพระพุทธเจ้า”

พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมารดา ก็มีความพิเศษ ดังนี้

๑. พระครรภ์บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยครรภ์มลทิน
๒. ขณะที่ทรงเติบโตอยู่พระครรภ์นั้น จะทรงประทับนั่งสมาธิอยู่ในพระครรภ์ ไม่คุดคู้เหมือนเด็กทารกอื่น
๓. พระราชมารดาสามารถทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในพระครรภ์ได้ ดังข้อความปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยู่ดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา อาพาธใดๆ ย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลย พระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทรงสำราญ ไม่ลำบากพระกาย

และพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จอยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม

นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใสแวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้าย เขียว เหลือง แดง ขาวหรือนวล ร้อยอยู่ในนั้น บุรุษผู้มีจักษุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นี้นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่า แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใสแวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้าย เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล ร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้น ดังนี้”

๔. ขณะที่พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์ ท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ ได้ถวายการอารักขาเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่พระโพธิสัตว์และพระราชมารดา

อันนี้เป็นเหตุการณ์ของผู้ที่บำเพ็ญไว้อย่างบริบูรณ์ดีแล้ว ทั้งพระโพธิสัตว์ที่มาปฏิสนธิ และพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดา การตั้งครรภ์ของพระสองก็กำหนดเวลา ๑๐ เดือนเต็ม ซึ่งเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจะไม่ประสูติก่อนกำหนด และจะไม่เลยกำหนดเวลาเช่นเดียวกัน แม้ขณะประสูติก็ไม่เกิดความลำบากแก่พระมารดา

ส่วนขณะประสูติจะเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง? เป็นจริงหรือเป็นเรื่องแต่งขึ้นเอง? ต้องติดตามตอนต่อไป

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ