วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๓ ปัญจมหาวิโลกนะ (ต่อ)


๔. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริย์ เพราะในขณะนั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐกว่า พราหมณ์ แพศย์ (พ่อค้า) ศูทร (กรรมกร) ต้องเป็นตระกูลที่บริสุทธิ์ ๗ ชั่วโคตร ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ยากที่จะมีคนเคารพนับถือ

การเผยแผ่ศาสนาจะทำได้ยาก เพราะคนในสมัยนั่นถือชั้นวรรณะกันมากจึงเลือกวรรณะกษัตริย์ ที่สูงสุด เพราะไม่ใช่เพื่อตรัสรู้อย่างเดียว
ทรงประประสงค์สั่งสอนธรรมแก่ประชาชนด้วย แต่ในบางยุคพระโพธิสัตว์จะเกิดในวรรณะพราหมณ์ ถ้ายุคนั้นพราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุด

๕. มารดา ทรงเลือกมารดาที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ ได้บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป และกำหนดอายุของมารดา มารดาจะต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ ไม่โลเลในบุรุษ ไม่เป็นนักดื่มสุรา ได้บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัปป์
พระโพธิสัตว์ทรงเลือกพระมารดาที่บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อน มลทินโทษ มิฉะนั้น จะยากแก่การเผยแผ่ศาสนา จะถูกโจมตี

พระนางสิริมหามายา ได้อธิฐานไว้ว่า ขอเป็นมารดาพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติ พระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ ๗ วันก็เสด็จทิวงคต เพระสงวนไว้สำหรับประสูติพระพุทธเจ้าองค์เดียว ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสถิตในดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาไม่ได้เป็น หญิงอย่างเก่า ที่เกิดเป็นหญิงเพระอธิษฐานขอเป็นมารดาพระพุทธเจ้า

พระโพธิสัตว์สามารถเลือกสิ่งทั้ง ๕ นี้ได้ ก่อนที่จะลงมาเกิด เลือกอายุก็ได้ เลือกสถานที่ก็ได้ เลือกตระกูลก็ได้ เลือกว่าใครจะเป็นพระมารดาก็ได้อีก แสดงว่า คนเราเลือกเกิดได้ ถ้าทำบุญไว้มากพอ แต่ที่กล่าวว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้เพราะไม่ได้ทำบุญไว้ จึงเลือกไม่ได้ ต้องไปตามมีตามเกิด

แม้ผู้เป็นแม่ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่า ต้องการให้ลูกแบบไหนมาเกิดในครรภ์ของตน เหมือนพระนางสิริมหามายา มีบุตรเป็นพระโพธิสัตว์เพราะเป็นผู้มีศีล ๕ บริสุทธิ์ และต้ังความปรารถนาไว้ บุตรที่เกิดมี ๓ ประเภทคือ

๑.อภิชาติบุตร คือ บุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล
๒.อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป็นบุตรชั้นกลาง ไม่สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล แต่ก็ไม่ได้ทำให้เสื่อมลง

๓.อวชาตบุตร คือ บุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นต่ำ ไม่รู้จักทำมาหากิน มีแต่จะขอจากพ่อแม่อย่างเดียว เป็นบุตรที่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล
ถ้าต้องการอภิชาติบุตร ผู้เป็นพ่อแม่ก็ต้องให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ