วันพุธที่9ธันวาคม2563

วันพุธที่9ธันวาคม2563

โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จากจังหวัดภูเก็ต สู่ นครปฐม

กำหนดการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563

จุดฉันภัตตาหาร
โรงเรียนบ้านบางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

จุดปักกลดค้างแรม
วัดอัมพวันม่วงกลวง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
———————————–
เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
———————————
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่9-13ธันวาคม รับปริญญาปี2563
จำนวน5,400รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า