วันพุธที่8มกราคม 2563

วันพุธที่8มกราคม 2563
วัดหนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ทำบุญใส่บาตรด้วยกัน
อ่านออกเสียงด้วยนะคะ
คำอาราธนาศีล 5คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัณจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ3ครั้ง

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธโธ
พระธัมโม พระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ของข้าพเจ้า กราบ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธโธ
ธัมโม พระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ของข้าพเจ้า กราบ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุธโธ
พระธัมโม พระสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ของข้าพเจ้า
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ3ครั้ง กราบ

อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฎิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระโพธิญาน พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้
แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์ญาณ
ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานนะปัจจะโยโหตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อม
ถวายอาหารบิณฑบาตรนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ในทิศทั้งสี่
ขอพระสงฆ์จงโปรครับอาหารบิณฑบาตรของข้าพเจ้าทั้งหลาย
บริสุทธิ์ดีแล้ว เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า
และครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ